Faser/honorar

  1. Forside
  2. /
  3. Faser/honorar

Faser og honorar

For jer, der er professionelle, har vi inddelt vores ydelser i nedenstående faser.

  1. Program (informationsniveau 1)
  2. Forslag (informationsniveau 2-3)
  3. Projektering (informationsniveau 4)
  4. Udførelse (informationsniveau 5-6)

Timeprisen er 950,- ex. moms for ad hoc rådgivning – se også vores forretningsbetingelser, som er gældende for vores samarbejde – de er at finde nederst på denne side.

For jer, der er private, har vi inddelt vores ydelser i nedenstående faser – og I kan du med fordel se filmen om de 7 faser.

Vi har en fair timepris for arbejde, der udføres efter medgået tid – ellers arbejder vi gerne ud fra enten et overslag med maksimum pris eller fast pris ud fra vores faste ydelser.

Timeprisen er 950,- incl. moms for ad hoc rådgivning – se også vores forretningsbetingelser, som er gældende for vores samarbejde – de er at finde nederst på denne side.

Se video om faserner

00. Bygherrerådgivning (inkl. program)

01. Registrering og opmåling

02. Designprojektering

03. Myndighedsbehandling

04. Udbudsmaterialer, udbud, kontrahering

05. Byggeledelse og tilsyn

06. Afleveringsforretning og mangeludbedring

07. Garantiperiode, 1- og 5-års efersyn

08. Drift og vedligeholdelse

09. Ad hov rådgivning, termografering m.v.

Vores salgs- og leveringsbetingelser (forretningsbetingelser) er enkle, idet vi gør ABR 18 regelsæt gældende for vores ydelser. Dette med den ændring, at vores samlet ansvar altid er svarende til det enhver tid udbetalte honorar – se betingelser nedenfor:

Vi har normalt 8 dages kredit og fakturerer ultimo måned jf. stade på udført arbejde (leveret ydelse).

Timepriser er ex. moms for momsregistrerede og incl. moms for ikke momsregistrerede.

Vores ydelser

Bliv ringet op

Du kan altid ringe til os – i hverdage tager vi telefonen mellem 07.00 og 17.00 og i weekender, hvis det haster mellem 10.00 og 15.00 – du kan ringe til os på vores hovednummer: Tlf. +45 45 48 01 85

Generelle forretningsbetingelser for LeanDesign ApS

 

Generelle forretningsbetingelser for LeanDesign ApS – Cvr. 31413354 – oktober 2019

1. Alle rådgivningsaftaler indgås i henhold til gældende ”Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand” (ABR 18). Disse regler er branchens fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark) har som supplement hertil udarbejdet en række ydelsesbeskrivelser, som der ofte henvises til i kontrakter. Klientens angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, ordrer eller lign. anses ikke som fravigelser af nedenstående vilkår, medmindre LeanDesign ApS skriftligt har accepteret disse.

Link til ABR18

2. Honorar hvor intet andet er aftalt, faktureres som LeanDesign ApS ydelser efter medgået tid i henhold til LeanDesign ApS til enhver tid gældende timetakster med tillæg af moms.

3. Interne udlæg (mangfoldiggørelse, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres alene for den tid, der anvendes til kørsel. Eksterne udlæg (underrådgivere, leverandører etc.) tillægges et standard overhead på 15%.

4. Betalingsbetingelser er fakturadato +8 dage. Ved fakturering i henhold til aftalt betalingsplan faktureres således, at betaling til LeanDesign ApS finder sted i henhold til de aftalte tidspunkter. Såfremt betaling finder sted senere, er LeanDesign ApS berettiget til at beregne renter i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende rentesats.

5. Rettighederne til projektmateriale m.v. er LeanDesign ApS, men klienten er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af LeanDesign ApS til løsning af den pågældende opgave. LeanDesign ApS beholder alle rettigheder over sine ideer og det materiale, som er udarbejdet. Klienten er berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af LeanDesign ApS, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt LeanDesign ApS. LeanDesign ApS navn skal altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale og bygninger eller anlæg, hvortil LeanDesign ApS materiale er anvendt. LeanDesign ApS kan offentliggøre projektmateriale helt eller delvist uden samtykke fra klienten, men kun i forbindelse med LeanDesign ApS egen forretning som reference, hjemmeside m.v. LeanDesign ApS er således berettiget til at anvende opgaven som reference bl.a. i forbindelse med akkvisitioner og markedsføring.

6. Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. LeanDesign ApS kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som klienten bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen.

7. LeanDesign ApS er i henhold til ABR 18 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at LeanDesign ApS som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, LeanDesign ApS har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu. LeanDesign ApS ansvar ophører 5 år efter, at opgaven er afleveret, og er uanset andet begrænset til det for opgaven udbetalte honorar. Et evt. forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10 % af det for opgaven betalte honorar. LeanDesign ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab.

8. LeanDesign ApS er ikke ansvarsforsikret, hvorfor ethvert ansvar er særligt begrænset til det på det pågældende projekt udbetalte honorar, hvilket er en begrænsning i forhold til almindeligt rådgiveransvar.

9. Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 18. Såfremt klienten er privatperson (”forbruger”), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens bestemmelser herom.

Jens Christian Christensen, Oktober 2019

 

 

 

Generelle forretningsbetingelser for LeanDesign ApS – Cvr. 31413354 – oktober 2018

1. Alle rådgivningsaftaler indgås i henhold til gældende ”Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand” (ABR 18). Disse regler er branchens fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark) har som supplement hertil udarbejdet en række ydelsesbeskrivelser, som der ofte henvises til i kontrakter. Klientens angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, ordrer eller lign. anses ikke som fravigelser af nedenstående vilkår, medmindre LeanDesign ApS skriftligt har accepteret disse.

2. Honorar hvor intet andet er aftalt, faktureres som LeanDesign ApS ydelser efter medgået tid i henhold til LeanDesign ApS til enhver tid gældende timetakster med tillæg af moms.

3. Interne udlæg (mangfoldiggørelse, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres alene for den tid, der anvendes til kørsel. Eksterne udlæg (underrådgivere, leverandører etc.) tillægges et standard overhead på 15%.

4. Betalingsbetingelser er fakturadato +8 dage. Ved fakturering i henhold til aftalt betalingsplan faktureres således, at betaling til LeanDesign ApS finder sted i henhold til de aftalte tidspunkter. Såfremt betaling finder sted senere, er LeanDesign ApS berettiget til at beregne renter i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende rentesats.

5. Rettighederne til projektmateriale m.v. er LeanDesign ApS, men klienten er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af LeanDesign ApS til løsning af den pågældende opgave. LeanDesign ApS beholder alle rettigheder over sine ideer og det materiale, som er udarbejdet. Klienten er berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af LeanDesign ApS, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt LeanDesign ApS. LeanDesign ApS navn skal altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale og bygninger eller anlæg, hvortil LeanDesign ApS materiale er anvendt. LeanDesign ApS kan offentliggøre projektmateriale helt eller delvist uden samtykke fra klienten, men kun i forbindelse med LeanDesign ApS egen forretning som reference, hjemmeside m.v. LeanDesign ApS er således berettiget til at anvende opgaven som reference bl.a. i forbindelse med akkvisitioner og markedsføring.

6. Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. LeanDesign ApS kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som klienten bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen.

7. LeanDesign ApS er i henhold til ABR 18 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at LeanDesign ApS som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, LeanDesign ApS har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu. LeanDesign ApS ansvar ophører 5 år efter, at opgaven er afleveret, og er uanset andet begrænset til det for opgaven udbetalte honorar. Et evt. forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10 % af det for opgaven betalte honorar. LeanDesign ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab.

8. LeanDesign ApS er ansvarsforsikret hos HDI Danmark Policenummer : DANSKE ARK – 209955.37436-4

9. Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 18. Såfremt klienten er privatperson (”forbruger”), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens bestemmelser herom.

Jens Christian Christensen, Oktober 2018

 

 

Generelle forretningsbetingelser for LeanDesign ApS – Cvr. 31413354 – Januar 2018

1. Alle rådgivningsaftaler indgås i henhold til gældende ”Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand” (ABR 89). Disse regler er branchens fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark) har som supplement hertil udarbejdet en række ydelsesbeskrivelser, som der ofte henvises til i kontrakter. Klientens angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, ordrer eller lign. anses ikke som fravigelser af nedenstående vilkår, medmindre LeanDesign ApS skriftligt har accepteret disse.

2. Honorar hvor intet andet er aftalt, faktureres som LeanDesign ApS ydelser efter medgået tid i henhold til LeanDesign ApS til enhver tid gældende timetakster med tillæg af moms.

3. Interne udlæg (mangfoldiggørelse, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres alene for den tid, der anvendes til kørsel. Eksterne udlæg (underrådgivere, leverandører etc.) tillægges et standard overhead på 15%.

4. Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage. Ved fakturering i henhold til aftalt betalingsplan faktureres således, at betaling til LeanDesign ApS finder sted i henhold til de aftalte tidspunkter. Såfremt betaling finder sted senere, er LeanDesign ApS berettiget til at beregne renter i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende rentesats.

5. Rettighederne til projektmateriale m.v. er LeanDesign ApS, men klienten er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af LeanDesign ApS til løsning af den pågældende opgave. LeanDesign ApS beholder alle rettigheder over sine ideer og det materiale, som er udarbejdet. Klienten er berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af LeanDesign ApS, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt LeanDesign ApS. LeanDesign ApS navn skal altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale og bygninger eller anlæg, hvortil LeanDesign ApS materiale er anvendt. LeanDesign ApS kan offentliggøre projektmateriale helt eller delvist uden samtykke fra klienten, men kun i forbindelse med LeanDesign ApS egen forretning som reference, hjemmeside m.v. LeanDesign ApS er således berettiget til at anvende opgaven som reference bl.a. i forbindelse med akkvisitioner og markedsføring.

6. Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. LeanDesign ApS kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som klienten bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen.

7. LeanDesign ApS er i henhold til ABR 89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at LeanDesign ApS som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, LeanDesign ApS har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu. LeanDesign ApS ansvar ophører 5 år efter, at opgaven er afleveret, og er begrænset til det for opgaven udbetalte honorar. Et evt. forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10 % af det betalte honorar. LeanDesign ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab.

8. LeanDesign ApS er ansvarsforsikret hos HDI Danmark Policenummer : DANSKE ARK – 209955.37436-4

9. Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 89. Såfremt klienten er privatperson (”forbruger”), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens bestemmelser herom.

Jens Christian Christensen, Januar 2018